Kim Kardashian muestra su anillo junto a Kanye West

Pedida de mano de Kanye West y Kim Kardashian