Cayetano Rivera en la Goyesca 2015

Corrida Goyesca 2015