Whitney Houston, muy desmejorada en 2005

Whitney Houston: la voz en imágenes